ПОЛИТИКА ЗА ОБРАБОТВАНЕ И СИГУРНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

I. Въведение

На 28.05.2018 год. влезе в сила Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (наричан по-долу GDPR).

Настоящата Политика за обработване и сигурност на личните данни (наричана по-долу „Политиката“) има за цел да информира потребителите за това какви техни лични данни обработва „Джи Ти Си – Южен парк“ ЕАД (известно още като „GTC България“, наричано по-долу „Администратор на лични данни“ или само „Администратор“) във връзка с посещението и използването на форма за контакт и използването на сайта, http://www.gtc.bg/, както и други подобни действия.

В настоящата Политика може да се запознаете с правата Ви като субект на личните данни, събирани, обработвани и съхранявани от нас като Администратор на лични данни по смисъла на чл. 4, т. 7 от GDPR. В качеството ни на Администратор на лични данни, ние обработваме Вашите лични данни за целите, сроковете и по начините, описани по-долу, спазвайки принципите и правилата, заложени в GDPR и в действащото българско законодателство – Закон за защита на личните данни /ЗЗЛД/.

За целите на настоящата Политика терминът „обработване“ на лични данни следва да се разбира в смисъла, който е заложен в чл. 4, т. 2 от ОРЗД, а именно: всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

Ако имате някакви въпроси, свързани с Вашите права и законни интереси във връзка с обработката на лични данни, включително въпроси, свързани с настоящата Политика, можете да се свържете с нас по следните начини:

 • На имейл адрес: dataprotection@gtc.bg ;
 • На пощенски адрес: гр. София 1715, р-н Младост, ул.Самара 2, ет.1, Адванс Бизнес Център 2

II. Кои сме ние

„Джи Ти Си – Южен парк“ ЕАД, (известно още като GTC България), е част от семейството на GTC Group - една от водещите инвеститорски компании в Централна, Източна и Югоизточна Европа. От основаването си през 1994 г., групата изгражда и управлява модерни първокласни офис сгради и търговски центрове в целия ЦИЕ регион. В България GTC Group е представлявано от своето дъщерно дружество „Джи Ти Си – Южен парк“ ЕАД, учредено в Република България, регистрирано в Търговски регистър с ЕИК 175077467., със седалище и адрес на управление: гр. София 1715, р-н Младост, ул.Самара 2, ет.1, Адванс Бизнес Център 2

„Джи Ти Си – Южен парк“ ЕАД (наричано по-долу „GTC“ или „GTC България“) e Администраторът на Вашите лични данни и собственик на този уебсайт: http://www.gtc.bg/.

Длъжностно лице по защита на личните данни на Администратора е г-жа Нели Насева.

Имейл адрес: dataprotection@gtc.bg


III. Видове лични данни и категории субекти, чиито лични данни обработваме

Ние обработваме лични данни на следните групи физически лица:
 • Посетители на сайта;
 • Потребители, използващи формата за контакт с нас, предоставена на сайта;

В случаите, когато е необходимо събиране, обработване и съхранение на лични данни на лице, под 16 год. възраст, GTC България ще събира, обработва и съхранява лични данни на тези лица само когато е получено изрично съгласие от техните родители/осиновители/настойници/попечители и други лица, носещи родителска отговорност.


1. Посетители на сайта

Като посетител на сайта http://www.gtc.bg/ имате възможност да разглеждате всички негови секции и менюта, да търсите информация в него, без да е необходимо да въвеждате каквито и да било Ваши лични данни или да се регистрирате в сайта. Липсата на регистрация в сайта ни не ограничава по никакъв начин Вашата онлайн активност, навигацията в сайта, както и достъпа до съдържанието му.

Имайте предвид, че сайтът http://www.gtc.bg/ използва т.нар. „бисквитки“ (cookies), с цел да Ви предложим по-качествени, оптимизирани и актуални услуги, информация за продукти и търговски условия, както и да предоставим персонализирано съдържание на потребителите на уебсайта ни. Посредством „бисквитките“, включително чрез други подобни технологии, Администраторът може да получи специфична информация за потребителя, като например: страниците, които разглеждате; нещата, които сваляте; линковете, които следвате; времетраенето на посещението на сайта; IP-адреса Ви; домейна, от който влизате в сайта ни и т.н. Тази информация ни помага да научим повече за начина, по който използвате свързаните с нас технологии и да Ви предоставяме адекватни услуги и информация. За повече информация по отношение на използваните от нас „бисквитки“, моля прочетете публикуваната на сайта ни „Политика за използване на „бисквитки““.


2. Потребители, използващи формата за контакт с нас, предоставена на сайта

В секция „Контакти“ е предвидена и възможност да отправите съобщение до нас, като въведете име и имейл адрес. Въвеждането на посочените лични данни, не представлява регистрация в нашия уеб сайт. По този начин няма да Ви бъде създаден профил, на който да се съхраняват Ваши лични данни или с който да бъдете идентифицирани впоследствие.

При всяко съобщение, което желаете да отправите до нас чрез формата в сайта, трябва да въведете отново име и имейл адрес в празните полета. Името и имейл адресът Ви може да бъдат запазени на сайта, ако сте позволили използването на съответните бисквитки. За повече информация по отношение на използваните от нас „бисквитки“, моля прочетете публикуваната на сайта ни „Политика за използване на „бисквитки“.

 • Целта на обработване на Вашето име и имейл адрес е да администрираме, обработим и отговорим на Вашето съобщение;
 • Срокът, за който обработваме и съхраняваме личните Ви данни се определя от съдържанието на Вашето съобщение, като минималният срок е този за администрирането и отговарянето на съобщението Ви. Ако от съобщението Ви за нас произтичат задължения да извършим определени действия или дейности (например да извършим проверка по сигнал и др.), срокът на обработване на личните Ви данни ще бъде удължен до приключване на съответните дейности/ действия или до друг законово предвиден срок, във връзка с наши легитимни задължения, права и интереси.
 • Правното основание, на базата, на което ние обработваме Вашите лични данни е: съгласието Ви, дадено на основание чл. 6, пар. 1, буква „а“ от ОРЗД; за целите на легитимните интереси на администратора или на трета страна - чл. 6, пар. 1, буква „е“ от ОРЗД.

IV. Права на нашите клиенти

Всички посетителите и потребителите на сайта имат изброените по-долу права съгласно действащото европейско и българско законодателство.

Ние се стремим личните Ви данни винаги да се обработват законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин, да бъдат събирани за конкретни, изрично указани и легитимни цели, да сведем събирането, обработването и съхранението на данните Ви до необходимия минимум. Държим винаги личните Ви данни да бъдат обработвани по начин, който гарантира подходящо и адекватно ниво на сигурност.

Като администратор на личните Ви данни, от GTC сме готови да отговорим на Вашите въпроси във връзка с обработването и съхранението на данните Ви, за да бъдете винаги наясно с това какви Ваши данни събираме, обработваме и съхраняваме; с каква цел и за какъв срок го правим, кой друг може да има достъп до тях, какви са Вашите права и нашите задължения.


Права Същност на правото Действия, които следва или може да бъдат предприети от Администратора
1.Право на съгласие

Субектът на данните (посетител или потребител на сайта,) следва да даде съгласие за обработване на данните му.

Съгласието трябва да бъде дадено свободно, изрично, информирано и недвусмислено.

Съгласието се дава конклудентно или чрез подписване на декларация – съгласие за обработване на лични данни, предоставена от Администратора.

Съгласия от този вид ще бъдат съхранявани от нас във файлове, защитени и архивирани по безопасен и подходящ начин.

2. Право на достъп до данните

Имате право да поискате достъп до личните данни, които се събират и обработват за Вас.

Може да поискате многократно предоставяне на копие от събраните за Вас лични данни.

Длъжностното лице по защита на лични данни следва да събере относимите лични данни и да Ви отговори писмено в рамките на двуседмичен срок (по поверителен начин), след като идентифицира лицето, което е поискало достъп до същите. Ще дадем достъп до личните данни САМО на лицето, чиито лични данни се обработват. Ако желаете личните Ви данни да бъдат предоставени на друго лице, следва да ни бъде предоставено изрично пълномощно.

При наличие на усложняващи обстоятелства или множество искания, двуседмичният срок може да бъде удължен до 20-дневен, като в подобна ситуация ще бъдете уведомени за удължаването на срока.

Имаме право да наложим административна такса в разумен размер при постъпване на повече от едно искане от Вас за копие от данните Ви.

3.Право на коригиране

Имате право да поискате от нас да актуализираме или коригираме личните Ви данни.

Когато получим такова искане, то ще бъде прието и съответните действия по актуализиране или коригиране ще бъдат предприети в разумен срок.

Ще бъдете уведомени с писмен отговор за предприетите от нас действия.

4. Право на възражение

Имате право да възразите срещу обработването на личните Ви данни, като подадете възражение до нас.

Винаги можете да възразите срещу обработването на лични данни във връзка с директния маркетинг.

Ние имаме правото да уважим или отхвърлим възражението, като винаги ще мотивираме своя отговор към Вас в случай на отхвърляне, за да знаете поради какви причини не сме уважили искането Ви.

Ако Вашето възражение е срещу обработването на личните Ви данни във връзка с директния маркетинг, ние винаги ще приемем Вашето възражение.

Информираме Ви, че не извършваме профилиране.

5. Право на изтриване или „правото да бъдеш забравен“

Може да изискате от нас изтриване на личните данни, които се обработват за Вас. Моля да имате предвид, че това право не е абсолютно, а трябва да бъде разглеждано във връзка с функцията му в равновесие с другите основни права и задължения на Администратора и на субекта на данни, съгласно принципа на пропорционалност.

Имайте предвид, че в ОРЗД са предвидени отделни хипотези, при наличието на които за нас съществува задължение да изтрием личните Ви данни. В останалите случаи нямаме такова задължение.

Ако съгласието за обработване на личните данни е изтекло или оттеглено, „Джи Ти Си – Южен парк“ ЕАД може да има задължение да изтрие въпросните лични данни.

Извън тези случаи, може да уважим или отхвърлим подаденото искане за изтриване на данните, като в случай на отказ, ще изложим мотиви за него.

В двуседмичен срок от подаване на искането за изтриване на личните Ви данни, ще получите отговор от Администратора във връзка с уважаването на искането Ви или съответно отказа и мотивите към него.

6. Право на ограничаване на обработването

Имате право да поискате ограничаване на обработването на личните Ви данни в определени хипотези, посочени в ОРЗД.

Ние имаме право да уважим или отхвърлим искането Ви, като в случай на отказ, ще изложим мотиви за него.

В двуседмичен срок ще получите отговор от нас във връзка с уважаването на искането Ви или съответно отказ и мотивите към него.

7. Право на преносимост на личните данни

Ако Вашите лични данни се обработват въз основа на изричното Ви съгласие или на базата на договорно задължение за обработка и ако обработването се извършва по автоматизиран начин, имате право на преносимост на личните Ви данни.

Това е правото Ви да изискате от администратора да прехвърли част или всички обработвани от него лични данни към друг администратор или да получите личните данни, които Ви засягат и които сте предоставили на администратора, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат.

Когато са налице предвидени в ОРЗД обстоятелства, ние сме задължени да извършим исканото действие.

Имайте предвид, че имаме право да наложим разумна административна такса за извършването на услугата.

8. Право на жалба

Ако смятате, че правата във връзка със защита на личните Ви данни са нарушени, имате право да подадете жалба до компетентния надзорния орган по защита на личните данни в Република България, а именно Комисия за защита на личните данни /КЗЛД/.

Може да се свържете с КЗЛД по следните начини:

адрес за кореспонденция: гр. София 1715, р-н Младост, ул.Самара 2, ет.1, Адванс Бизнес Център 2

телефон за връзка: 02/915 35 18;

електронна поща: kzld@cpdp.bg;

интернет страница: www.cpdp.bg

Извън горното, ако считате, че Вашите права или законни интереси са нарушени, имате право и на съдебна защита.

9. Право на оттегляне на съгласието за обработване на лични данни.

Имате право да оттеглите съгласието за обработване на личните Ви данни по всяко време, но само когато обработката на лични данни се базира на дадено от Вас изрично съгласие на основание чл. 6, пар. 1, б. „а“ от ОРЗД.

Последващото оттегляне няма да засегне законосъобразността на обработването, извършено до този момент въз основа на вече даденото съгласие.

Такива искания следва да бъдат разгледани и уважени от нас в разумен срок, без излишно забавяне.

Имайте предвид, че оттеглянето има действие занапред. То няма да засегне законосъобразността на досегашното обработване на данните. Ето защо ако има искане от съдебно-охранителен орган за достъп до тези Ваши данни, ние следва да ги предоставим.

Всички права, изброени по-горе, може да упражните като:

 • изпратите писмена молба чрез посочения по-горе имейл адрес на длъжностното лице по защита на личните данни. В искането си, моля, посочете три имена, телефон за връзка и имейл адрес, на който желаете да се свържем с Вас, както и съдържание на искането Ви. Моля, посочете също, как желаете да Ви бъдат предоставени копия от личните Ви данни, ако сте подали такова искане, в какъв формат да бъдат и др.

БЕЛЕЖКИ:

1.GTC може да откаже или таксува искания, които са явно неоснователни или прекомерни. В случай на отхвърляне на подадено искане, ще Ви уведомим в писмен вид (по имейл или по пощата, в зависимост от посоченото от Вас в искането Ви).

2. В качеството ни на администратор на лични данни ние сме задължени да следим, докладваме и разследваме нарушения на сигурността на личните данни.

Всяко лице, действащо от името на GTC или трето лице, например Обработващ, е задължено незабавно да уведоми Длъжностното лице по защита на личните данни за нарушението на сигурността. Последният ще положи усилия за преустановяване на нарушението и ще информира Комисия за защита на личните данни в срок от 72 часа, когато има такова изискване съгласно ОРЗД.

3. Исканията Ви ще бъдат обработвани без ненужно забавянe и ще Ви бъде отговаряно писмено в рамките на двуседмичен срок от постъпване на искането в нашата система. Моля, имайте предвид, че е възможно понякога да има забавяния, поради големия обем на информация, която служителите ни обработват. Ще направим всичко възможно да отговорим на запитванията и исканията Ви възможно най-бързо, точно и спазвайки изискванията на законодателството на Европейския съюз и Република България.


V. Получатели на Вашите лични данни

Вашите лични данни може да бъдат разкрити пред трети лица - т. нар. получатели на лични данни. Такива получатели на лични данни, освен държавни органи и институции, за които са налице законови задължения за администратора относно разкриване на лични данни, могат да бъдат също така дружества, част от GTC Group, които са базирани само Европейския съюз.

Извън горните случаи Вашите лични данни може да бъдат предоставяни на други лица - администратори/ обработващи, извън нашия екип. Например рекламни агенции, маркетингови експерти и бизнес партньори, във връзка с легитимни интереси на администратора.

Разкриването на личните Ви данни на трети лица е изцяло съобразено с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679. Получателите на Вашите лични данни могат да бъдат лица, по отношение на които за администратора е налице законово задължение за разкриване: /например Комисия за защита на потребителя, Комисия за защита на личните данни, съдебни и право-охранителни органи и др/.

Личните Ви данни няма да бъдат предавани на получатели, които са базирани в трети държави или в международни организации, за които не е налице адекватно ниво на защита, съобразно чл. 45 от ОРЗД.


VI. Промени в настоящите условия

Ако има последващи актуализации на политиката за поверителност на GTC , ще публикуваме промените на страницата на http://www.gtc.bg/ и ще променим датата на актуализация на същите, за да може винаги да знаете каква информация се събира от нас онлайн, как я използваме и какви опции и възможности в тази връзка са Ви предоставени.

Публикуването на промените и актуализациите ще бъде оповестено на страницата на http://www.gtc.bg/, за да се запознаете с тях.

Последна актуализация: 14.02.2022 год.

От екипа на „Джи Ти Си – Южен парк „ЕАД

GTC България

 • Адванс Бизнес Център 2
  1715 София, р-н Младост, ул.Самара № 2, ет.1
 • Телефон: +359 (2) 962 75 34/44
  Факс: +359 (2) 962 75 63

Ние използваме „бисквитки“, за да персонализираме съдържанието и да Ви предоставяме по-добро потребителско изживяване на нашия уебсайт. Ако продължите да сърфирате в сайта, автоматично се съгласявате с политиката ни за „бисквитки“. За повече подробности, включително как можете да промените предпочитанията си, моля прочетете нашата Политика за бисквитки.